Kvalité och miljö

Vi är övertygade att vår välfungerande prefabverkstad, tillsammans med vår egen konstruktionsavdelning och duktiga montörer,  tillför projektet tidsvinster och optimala material- och metodval samt bidrar till bättre arbetsmiljö.  Vår egen injusteringsavdelning ser till att flöden och temperaturer blir korrekta. Vi har ett väl utvecklat kvalitets-, miljö-, och arbets-miljösystem som ansluter till SS-EN ISO 9001:2008 respektive 14001:2004.

Kvalitetspolicy

Företagsledningen avser att med föreliggande kvalitetssystem minimera fel i produktionen, syftande till en för företaget och kunden optimal produkt.

 

Arbetsmiljöpolicy

Rörläggaren skall bidra till bättre miljö genom att kontinuerligt förbättra företagets miljöinsatser. Vi skall följa lagar, myndighetskrav och våra med kunder avtalade miljökrav. Vi skall aktivt medverka och påverka i projektnivå så att miljöpåverkan minskas. Vi skall leverera miljövarudeklarationer som ansluter till Byggsektorns Kretsloppsråd där så är möjligt från våra leverantörer. Vi skall vid val av material ta hänsyn till resurssnålhet vid installation, användande och demontering. Vi skall hålla vår miljöpolicy aktuell genom att löpande granska och utveckla denna.