Hero
Hero

Hållbarhet

Vi är övertygade att vår välfungerande prefabverkstad, tillsammans med vår egen konstruktionsavdelning och duktiga montörer,  tillför projektet tidsvinster och optimala material- och metodval samt bidrar till bättre arbetsmiljö.  Vår egen injusteringsavdelning ser till att flöden och temperaturer blir korrekta. Vi har ett väl utvecklat kvalitets-, miljö-, och arbets-miljösystem som ansluter till SS-EN ISO 9001:2008 respektive 14001:2004.

Kvalitetspolicy

Företagsledningen avser att med föreliggande kvalitetssystem minimera fel i produktionen, syftande till en för företaget och kunden optimal produkt

Miljöpolicy

Rörläggaren skall bidra till en bättre miljö genom att ha en positiv inställning till miljöfrågor och kontinuerligt förbättra företagets miljöinsatser.

  • Vi skall följa lagar, myndighetskrav och våra med kunder avtalade miljökrav.
  • Vi skall aktivt medverka och påverka i projektnivå så att miljöpåverkan minskas.
  • Vi skall leverera miljövarudeklarationer som ansluter till Byggsektorns Kretsloppsråd där så är möjligt från våra leverantörer.
  • Vi skall vid val av material ta hänsyn till resurssnålhet vid installation, användande och demontering.
  • Vi skall hålla vår miljöpolicy aktuell genom att löpande granska och utveckla denna.

Vi är övertygade att vår välfungerande prefabverkstad, tillsammans med vår egen konstruktionsavdelning och duktiga montörer,  tillför projektet tidsvinster och optimala material- och metodval samt bidrar till bättre arbetsmiljö.  Vår egen injusteringsavdelning ser till att flöden och temperaturer blir korrekta. Vi har ett väl utvecklat kvalitets-, miljö-, och arbets-miljösystem som ansluter till SS-EN ISO 9001:2008 respektive 14001:2004.

Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för ett bra arbete hos AB Rörläggaren som har satt som mål att skapa en god och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet skall ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö det ska bygga på förtroende för alla anställda och ske i samverkan mellan arbetsgivare/arbetstagare och skyddsombud.

Alla anställda har ansvar att regler och instruktioner som finns i företaget följs.
Företaget har det övergripande ansvaret för att de anställda har en god och säker arbetsplats, målet är att arbetsmiljöansvaret skall finnas i linjeorganisationen.

All personal skall få utbildning och information om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i verksamheten.
Riskerna med arbetsmoment, arbetsmetoder och arbetsredskap skall riskbedömas utifrån fysiska och psykiska faktorer samt dokumenteras, detta gäller även utanför den fasta arbetsplatsen.
Handlingsplaner för de risker som inte kan åtgärdas direkt skall upprättas. All ohälsa, olycksfall och allvarliga händelser som har inträffat inom verksamheten skall det skrivas en tillbudsrapportering, all ohälsa ska utredas och följas upp att åtgärderna är gjorda, med mål att förhindra liknande händelser i framtiden.

Vi har kompetent företagshälsovård som är ansluten till företaget. Företagshälsovården skall vara opartisk expertresurs som hjälper till med arbetsrelaterad ohälsa, samt vara förebyggande resurs.
Det är Rörläggarens ledningsgrupp som fastställer (efter förslag från skyddskommittén) företagets policys och rutiner enligt behov, hänsyn skall tas till gällande föreskrifter.
Alla arbetstagare är skyldiga att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller, såsom hörselskydd, skyddsmask eller annan skyddsutrustning som verksamheten kräver.

Hållbara installationer i världsklass

Vår ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Läs mer om Instalcos hållbarhet