Partnering och samverkan

Vi har haft förmånen att genomföra ett flertalstora intressanta och utvecklande projekt.  Vi har samlat på oss en stor erfarenhets- och projektbank.

 

Partnering   -  lönsamt för alla

I  samverkansprojekt  fungerar vår värderingsstyrda företagskultur utmärkt.  Alla trivs i en miljö där det finns möjlighet att påverka.  Det är projektets gemensamma målsättning som står i fokus och alla inblandade parter kan lägga kraft på att förbättra sina processer. Det  innebär också att handelshinder försvinner och gränsöverskridande uppgörelser lättare kommer till stånd. Byggprocessen kortas och fördyrande led tas bort. Vi får mycket beröm för vårt hantverksmässiga utförande, innovationsförmåga och vår kvalitativa projektstyrning.

Anpassade lösningar

Rörläggaren tillgodoser kundens unika behov av flexibilitet, pålitlighet och tillgänglighet inom områdena affärsmannaskap, teknisk kompetens och utförande.

Gröna lösningar

I takt med s  medvetenhet om miljöpåverkan ökar kraven på anläggningarnas energi-användning. Vi  projekterar och installerar energioptimala anläggningar i form av värmepumpar, solfångare och spillvattenvärmeväxlare.

Komplicerade lösningar

Vår stora installationskapacitet i kombination med ett utvecklat leverantörssamarbetet gör att vi kan ta oss an resurskrävande uppdrag.